FAQ

Prema hrvatskom zakonu građevinska je dozvola obavezna za sve građevine veće od 15 m2. Objekt možemo početi graditi tek kada je za njega dobivena građevinska dozvola. Na taj se način osigurava izrada idejnog projekta u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te ispunjenje svih potrebnih preduvjeta za gradnju. Građevinska dozvola nije potrebna kada se Element Villas postavlja u autokamp.

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) dokumentacija potrebna za dobivanje građevinske dozvole jest:

 • zahtjev (koji podnosi investitor)
 • tri primjerka glavnog projekta
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta
 • parcelacijski elaborat koji je ovjerio nadležni katastarski ured
 • dokaz investitora o pravu gradnje na zemljištu, odnosno na postojećoj građevini, od kojeg će se formirati građevna čestica

Za kuće Element Villas daje se potrebna projektna dokumentacija – idejni i glavni projekt, a na investitoru je da s tom dokumentacijom zatraži i ishodi građevinsku dozvolu.

Cijena ovisi o objektu Element Villas koji kupujete.

Kako bi se izdalo tehničko rješenje građevine i dokazalo ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih propisanih zahtjeva i uvjeta, potrebno je imati više međusobno usklađenih projekata. Skup tih projekata predstavlja glavni projekt.

Ovisno o vrsti radova, odnosno građevine, glavni se projekt sastoji od: arhitektonskog projekta, građevinskog projekta, elektrotehničkog projekta, strojarskog projekta i geodetskog projekta. Izradi glavnog projekta prethodi izrada elaborata za koje se pokaže potreba. Traženi elaborati mogu se odnositi na geomehanički ili krajobrazni elaborat, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu… Glavni projekt sadrži više projekata i detaljniju razradu nacrta i detalja nego idejno rješenje.

Kod postavljanja objekta Element Villas investitor mora sam ishoditi geodetski projekt. Na tom se projektu prikazuje smještaj građevine na čestici te oblik i veličina čestice. Oblikovanje građevine određuje se građevinskom dozvolom.

Građevinsku dozvolu izdaje upravni odjel koji obavlja poslove prostornog uređenja i graditeljstva na čijem se području gradi građevina.

Izdana građevinska dozvola vrijedi dvije godine od dana njezine pravomoćnosti, a trajna je ako se u tom roku započne s radovima. Važenje građevinske dozvole može se jednom produžiti na još dvije godine na zahtjev investitora u slučaju da se nisu promijenili uvjeti na temelju kojih je ona izdana prvi puta.

Za kuće Element Villas lokacijska dozvola nije potrebna.

Potrebna je sva dokumentacija koju biste morali ishoditi i kod klasične gradnje kuće prema tipskom projektu. To znači da investitor treba ishoditi:

 • izvod iz katastarskog plana ne stariji od šest mjeseci (https://e-uprava.apis-it.hr/gup)
 • izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava gradnje na građevnoj čestici (www.e-izvadak.pravosudje.hr)
 • lokacijska informacija, odnosno potvrda o planskoj namjeni parcele (www.mgipu.hr)
 • geodetski projekt, geotehnički elaborat koji se preporučuje raditi u slučaju da postoji sumnja na podzemne vode, stijene, klizišta, močvarno i pjeskovito tlo i slično te u slučaju da objekt Element Villas planirate postaviti na pilote – vijke
 • ako je na parceli postojeći stari objekt, mora se dokazati njegov legitimitet (građevinska dozvola s nacrtima ili potvrda iz katastra da je objekt izrađen prije 15. veljače 1968.), a ako je postojeća kuća legalizirana, treba priložiti Rješenje o izvedenom stanju

Najvažnije je imati građevinsku parcelu na koju možete postaviti objekt. Zatim valja utvrditi katastarsku česticu i kojoj katastarskoj općini pripada. Najbolje se s tim podacima i odabranim modelom obratiti nama. Mi ćemo vas dalje voditi kroz proces realizacije projekta kako bismo vam olakšali izgradnju modula te osigurali poudane i pravovremene informacije.

Modeli Element Villas postavljaju se na temelje. Nije potrebno graditi temelje po cijeloj površini građevine, već je dovoljno samo izgraditi temeljni vijenac s temeljnim stopama.

Kuća Element Villas dolazi na lokaciju po vašem odabiru u modulima koji su već uređeni za život i prilagođeni vašim željama i potrebama te se sklapaju u svega nekoliko dana, ovisno o veličini i modelu kuće Element Villas.

Naravno. To je jedna od prednosti mobilnih modularnih objekata Element Villas.

Troškovi ovise o lokaciji i modulima koje želite postaviti.

Dodatni troškovi uključuju prijevoz, projektnu dokumentaciju i montažu. Također, ako nemate zemljište, tu su i troškovi kupnje zemljišta, izgradnja temelja, priključaka na struju, vodu i odvodnju te troškovi ishođenja građevinske dozvole.

Postoji. Slobodno nam se javite kako bismo razgovarali o vašim idejama i odgovorili na sve nedoumice koje imate.

Da. Visokotehnološka rješenja nude mogućost postavljanja elemenata koji se sastoje od solarnih ćelija, baterije, sakupljača i pročistača oborinskih voda i biološkog sanitarnog čvora. Takva kuća Element Villas tada je samodostatna i nema potrebe za komunalnim priključcima.

U objektu Element Villas može se urediti poslovni prostor, ako investitor prethodno definira koja bi se djelatnost obavljala u prostoru i koje minimalne tehničke uvjete za otvaranje djelatnosti treba zadovoljiti. Ono na što treba posebno obratiti pozornost jest članak Pravilnika u kojem se govori o visini i veličini prostorija.

Objektima Element Villas moguće je upravljati pomoću mobilne aplikacije. Sustavi kojima se upravlja su:

 • grijanje i hlađenje
 • sigurnost
 • rasvjeta
 • multimedija
 • videonadzor

U kuću Element Villas može se ugraditi kamin uz prethodni dogovor.

Naravno. Objekti Element Villas rastu s vašim potrebama, što je, uz brzinu postavljanja, velika prednost modularne gradnje.

Zatražite ponudu

Za sva dodatna pitanja, stojimo na raspolaganju!